Żłobek Niepubliczny “U 7 Krasnoludków” S.C. Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa, Komorniki, ul. 3 Maja 15 realizuje projekt pt. „Wsparcie rodziców wracających na rynek pracy poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci w Żłobku Niepublicznym “U 7 Krasnoludków”” nr RPWP.06.04.01-30-0067/15, współfinansowy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt przewiduje utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnością, realizowany będzie w siedzibie żłobka, w Komornikach (ul. 3 Maja 15, 62-052 Komorniki). W projekcie zagwarantowana będzie opieka nad dziećmi obejmującą m.in.:

  • profesjonalną opiekę
  • wyżywienie
  • zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne
  • zajęcia z logopedą
  • środki czystości, pieluchy.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy w dostępie do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na terenie gminy Komorniki. Grupą docelową projektu są rodzice (23 osoby) dzieci zamieszkujący na terenie gminy Komorniki deklarujący chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.