Żłobek Niepubliczny “U 7 Krasnoludków” S.C. Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa, Luboń, ul. Sobieskiego 50, realizuje projekt pt. „Nowe miejsca opieki w żłobku “U 7 Krasnoludków” nr RPWP.06.04.01-30-0058/18, współfinansowy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Miastem Luboń.

Okres realizacji projektu: 15.02.2019 – 14.02.2020

W Projekcie utworzono 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizowany jest w żłobku w Luboniu (ul. Sobieskiego 50, 62-030 Luboń). W projekcie zagwarantowana jest opieka nad dziećmi obejmującą m.in.:

 • profesjonalną opiekę,

 • wyżywienie,

 • zajęcia z rytmiki

Projekt stanowi odpowiedź na problemy w dostępie do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Luboń. Grupą docelową projektu są rodzice (48 osób) dzieci zamieszkujących na terenie miasta Luboń deklarujących chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.


Informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do żłobka została zakończona. 

W celu zapisania dziecka na listę rezerwową prosimy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

Formularz Rekrutacyjny

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza oraz odesłanie scan drogą elektroniczną na adres email:

komorniki@u7krasnoludkow.pl 

(podpisany oryginał formularza wysłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Żłobka “U 7 Krasnoludków” Luboń, ul. Sobieskiego 50 w godz. 7.00-17.00


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” s.c. Małgorzata Koszuta, Grażyna Rosa (dalej: Żłobek) pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Żłobku, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” s.c. Małgorzata Koszuta, Grażyna Rosa, e-mail: komorniki@u7krasnoludkow.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Adrianna Koszuta, e-mail: ada.koszuta@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.